Kế hoạch BDTX năm học 2013-2014 của giáo viên dạy Sinh học

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: lxlong2012.violet.vn
Người gửi: Lê Xuân Long (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:23' 24-04-2013
Dung lượng: 62.5 KB
Số lượt tải: 206
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BƯNG BÀNG                 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tân Châu, ngày 22 tháng 3 năm 2013
 

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên
Năm học 2013 – 2014
GVBM: THÁI THỊ PHƯƠNG
BỘ MÔN: SINH HỌC
TỔ CHUYÊN MÔN: TỰ NHIÊN
                                       
                                 
            Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
            Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
             Căn cứ tình hình thực tế của trường THCS Bưng Bàng. Nay tôi lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX ) cho năm học 2013 – 2014 như sau:
 I. Khối kiến thức tự chọn.
        Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết / giáo viên.
        Căn cứ vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS. Nay tôi thực hiện bồi dưỡng 04 mô đun sau:
 
Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
Mã mô đun
Tên và nội dung
mô đun
Mục tiêu bồi dưỡng
Thời gian
tự học
( tiết )
Thời gian học
tập trung
( tiết )


Lý thuyết
Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục:

 
THCS 2
+Hoạt động học tập của học sinh THCS.
1. Hoạt động học tập
2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS
+Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS.

 
10

 
2

 
3

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học:

 
 
THCS 14
+Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
+Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

 
 
 
10

 
 
 
2

 
 
 
3

VI. Tăng cường năng lực dạy học:

 
 
THCS 18
+Phương pháp dạy học tích cực.
1. Dạy học tích cực
2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.
3. Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực
+Vận dụng được các kỹ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực.

 
 
10

 
 
2

 
 
3

VIII. Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:

 
 
THCS 24
+Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học.
1. Kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm.
2. Kỹ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học.
+Sử dụng được các kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.

 
 
10

 
 
2

 
 
3

Toàn bộ Chương trình có 13 yêu cầu
41 mã mô đun


Thời lượng 15 tiết /
mô đun


II. Thời gian thực hiện.

Thời gian tính theo năm học 2013 - 2014
Nội dung công việc

Tháng 3, 4/2013
* Giáo viên xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo phê duyệt

Tháng 6,7, 8 /2013
- Bồi dưỡng tập trung nội dung bồi dưỡng 2.

Tháng 9,10/2013
* Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 2 - Hoạt động học tập của học sinh THCS.
1. Hoạt động học tập.
2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS.
Tháng 11,12 /2013
* Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 14 - Xây dựng kế hoạch