Kế hoạch BDTX năm học 2013-2014 của giáo viên dạy Tiếng Anh

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: lxlong2012.violet.vn
Người gửi: Lê Xuân Long (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:22' 24-04-2013
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 535
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BƯNG BÀNG         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                      

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
Năm học 2013 – 2014

Họ và tên GV: Phạm Thị Ngọc Thảo
Dạy môn: Tiếng Anh

Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ tình hình thực tế đơn vị trường THCS Bưng Bàng, bản thân tôi lập kế hoạch bồi
dưỡng thường xuyên (BDTX) năm học 2013 – 2014 như sau:
I. Nội dung, thời lượng BDTX:
Khối kiến thức tự chọn.
Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết / giáo viên.
Căn cứ vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/21011 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS. Bản thân sẽ thực hiện bồi dưỡng 04
mô đun sau:
 
Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
Mã mô đun
Tên và nội dung
mô đun
Mục tiêu bồi dưỡng
Thời gian
tự học
( tiết )
Thời gian học
tập trung
( tiết )


Lý thuyết
Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục:

 
THCS 2
+Hoạt động học tập của học sinh THCS.
1. Hoạt động học tập
2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS
+Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS.

 
10

 
2

 
3

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học:

 
 
THCS 14
+Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
+Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

 
 
 
10

 
 
 
2

 
 
 
3

VI. Tăng cường năng lực dạy học:

 
 
THCS 18
+Phương pháp dạy học tích cực.
1. Dạy học tích cực
2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.
3. Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực
+Vận dụng được các kỹ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực.

 
 
10

 
 
2

 
 
3

VIII. Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:

 
 
THCS 24
+Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học.
1. Kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm.
2. Kỹ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học.
+Sử dụng được các kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.

 
 
10

 
 
2

 
 
3

Toàn bộ Chương trình có 13 yêu cầu
41 mã mô đun


Thời lượng 15 tiết /
mô đun

II. Hình thức tổ chức BDTX:
            1. Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung của Phòng GD&ĐT, của nhà trường.
            2. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu (Website trường, mạng internet...)
            3. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt cấp, tổ, nhóm chuyên môn. (Nếu có)
            4. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.
 


III. Thời gian thực hiện.

Thời gian tính theo năm học 2013 - 2014
Nội dung công việc

Tháng 4/2013
- Bản thân xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo phê duyệt